Search

Visitors Counter

TodayToday62
YesterdayYesterday59
This_WeekThis_Week447
This_MonthThis_Month1210
All_DaysAll_Days101376
Your_IP 18.232.53.231

Chcąc zmienić ikonę favicon na stronie Sharepoint, podmieniamy plik favicon.ico znajdujący się w jednej z lokalizacji 

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\IMAGES (Sharepoint 2010)

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\IMAGES (Sharepoint 2013)

Chcąc usunąć stare kopie zapasowa z Zimbry, nie robimy tego poprzez polecenie rm. Do tego celu jest stworzone specjalne narzędzie. 

Najpierw sprawdźmy jakie mamy kopie bezpieczeństwa. Zrobimy to poleceniem zmbackupquery

Wyświetli się nam lista wszystkich kopii. Znajdziemy tam zarówno kopie pełne jak i przyrostowe (incremental). Wszystko zostanie posortowane po dacie utworzenia. 

Polecenia kasującego należy używać bardzo rozważnie, ponieważ gdy usuwamy kopię oznaczoną dzisiejszą datą, jednoczenie usuwamy wszystkie wcześniej utworzone. Polecenie za to odpowiedzialne to:

zmbackup -del nazwa_kopi_bezpieczeństwa

 

Mamy do wyboru kilka trybów

http - tylko http

https - tylko https

both - http lub https, przy czym logowanie determinuje całość sesji.

mixed - jeżeli logujemy się przez http, na czas logowania zostaniemy przełączeni na https, ale po zalogowaniu powrócimy do http

redirect - jeżeli logujemy się przez http, po zalogowaniu zostaniemy przełączeni na https i w tym trybie już zostaniemy

 

Żeby zmienić tryb wykonujemy polecenie

zmtlsctl [mode] 

Polecenie wykonujemy będąc zalogowanym jako zimbra user.

Po zmianie trybu potrzebny jest restart serwera

zmcontrol restart

 

Problem dotyczy serwera z zainstalowanym systemem Windows 2012R2. Jeżeli mamy 2 lub więcej interfejsów sieciowych połączonych w jedną grupę i ta grupa zostanie użyta do budowy wirtualnego przełącznika oraz zostanie włączona opcja pozwalająca systemowi operacyjnemu na zarządzaniem współdzielenia tego interfejsu, w dzienniku zdarzeń zacznie pojawiać się błąd o zdublowanych adresach MAC. 

Zdublowane adresy można sprawdzić poprzez polecenie PowerShall-a get-netadapter | ft Name,MacAddress

Aby błąd przestał nas niepokoić zmieniamy MAC adres wirtualnego przełącznika oraz wszystkich interfejsów fizycznych.

Możemy to wykonać za pomocą polecenia:

set-netadapter -name “vEthernet (LAN)” -macaddress xx:xx:xx:xx:xx:xx

Po tej operacji błąd nie powinien się więcej pojawić.

Przystępując do konfiguracji zaczynamy od edycji pliku /etc/sysconfig/network aby wyglądał tak:

NETWORKING="yes"
HOSTNAME=nazwa_hosta
GATEWAY=192.168.0.1

Następnie edytujemy plik ovf.xml. Powinien on wyglądać mniej więcej tak:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Environment
    xmlns="http://schemas.dmtf.org/ovf/environment/1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:oe="http://schemas.dmtf.org/ovf/environment/1"
    xmlns:ve="http://www.vmware.com/schema/ovfenv"
    oe:id=""
    ve:vCenterId="vm-00000">
  <PropertySection>
   <!-- Configuration for server. Do not change this parameter. -->
   <Property oe:key="vm.product" oe:value="server"/>

    <!-- The fully qualified hostname for this VM (e.g.: era.domain.com). Leave blank to try to reverse lookup the IP address. -->
    <Property oe:key="vm.hostname" oe:value="nazwa_hosta"/>

    <!-- VM, database, server certification authority and server webconsole password. Use ASCII characters except reserved '{' and '}'. -->
    <Property oe:key="vm.password" oe:value=""/>

    <!-- The locale used for pre-defined objects created during installation. -->
    <!-- Supported locales are: ar-EG, cs-CZ, de-DE, en-US, es-CL, es-ES, fr-CA, fr-FR, hr-HR, it-IT, ja-JP, ko-KR, pl-PL, pt-BR, ru-RU, sk-SK, zh-CN, zh-TW -->

    <Property oe:key="vm.locale" oe:value="en-US"/>

    <!-- The workgroup or NetBIOS domain name for this server (e.g.: DOMAIN). Leave blank if workgroup should be extracted as first token from the domain and converted to upper case. -->

    <Property oe:key="vm.workgroup" oe:value=""/>

    <!-- The domain for this server (e.g.: domain.com). Leave blank if no domain synchronization and authorization will be performed. -->

    <Property oe:key="vm.domain" oe:value="domena.com.pl"/>

    <!-- The domain controller for this server (e.g.: dc.domain.com). If domain controller hostname is not recognized by default DNS server, please set this domain controller's IP address as DNS server for this VM. Leave blank if no domain actions will be performed. -->

    <Property oe:key="vm.kdc" oe:value="adres_IP_serwera_AD"/>

    <!-- The administrator account used for joining domain. -->

    <Property oe:key="vm.domain_admin" oe:value="Administrator"/>

    <!-- The administrator password used for joining domain. Leave blank if no domain joining will be performed. -->

    <Property oe:key="vm.domain_password" oe:value=""/>

    <!-- The SNMP manager hostname that will be receiving forwarded SNMP traps. Leave blank if no SNMP traps should be forwarded. -->

    <Property oe:key="vm.snmp_manager" oe:value=""/>

    <!-- Enables HTTP forward proxy for caching updates. -->

    <Property oe:key="vm.enable_forward_proxy" oe:value="True"/>

    <!-- The IP address for this interface. Leave blank if DHCP is desired. -->

    <Property oe:key="vami.ip" oe:value="adres_IP_hosta"/>

    <!-- The netmask for this interface. Leave blank if DHCP is desired. -->

    <Property oe:key="vami.netmask" oe:value="maska_podsieci"/>

    <!-- The default gateway address for this VM. Leave blank if DHCP is desired. -->

    <Property oe:key="vami.gateway" oe:value="adres_IP_bramy"/>

    <!-- The domain name server for this VM (IP address). Domain from FQDN hostname will be used for short DNS names lookup. Optional for DHCP. -->

    <Property oe:key="vami.dns1" oe:value="adres_IP_DNS1"/>

    <!-- The second domain name server for this VM (IP address). Optional field. -->

    <Property oe:key="vami.dns2" oe:value="adres_IP_DNS2"/>

  </PropertySection>

</Environment>

 

Jeżeli coś nie wyjdzie możemy skorzystać z poniżej zamieszczonych podpowiedzi:

 

Domain join operation failed. Exact error is in appliance-configuration-log.txt. This document will provide information how to proceed.

A. Check that parameters put into the appliance wizard are correct:

For example we will be joining domain 'hq.eset.com', so configuration parameters for server appliance would be:
1. Hostname: 'eraserver.hq.eset.com'. It is important that hostname is FQDN.
2. Windows Domain: 'hq.eset.com'. Important is to have at least one '.' character as delimiter in domain name. Automation script will take first token ('hq' in this case) and fill it as workgroup into the /etc/samba/smb.conf as uppercase text. Other option is to fill in Windows Workgroup.
3. Windows Domain Controller: 'Win2008DC.hq.eset.com'. FQDN of a domain controller - not an ip address.
4. Windows Domain Administrator: 'Administrator'. With this login and password below one should be able to login in to the domain controller without problem and do administrator changes.
5. Windows Domain Administrator Password: 'xxxxx'. Password for Administrator account.
6. DNS: IP address of the domain controller. This should be set if default DNS server is not able to resolve hostnames for the specified domain above. This parameter will tie the appliance with DNS server in the domain controller.

If you are sure that all entered parameters are correct, then you should check whether generated configuration by automation script is correct.

 

B. Check generated configuration files (run configure-domain.sh):

1. Hosts file /etc/hosts should correctly map domain controller name and its IP address.
2. Kerberos configuration /etc/krb5.conf should be correctly generated. Check that 'kinit <user-from-domain>' works.
3. Ntp configuration /etc/ntp.conf should contain record for regular time updates against domain controller.
4. Samba configuration /etc/samba/smb.conf should be correctly generated.

If all configuration files are correct, then proceed with manual domain join.

 

C. Manual domain join (run rejoin-domain.sh):

1. Call 'net ads join -U Administrator%<password>' command to join domain. If successful then you should see created computer record in domain controller.
2. Start 'service winbind start'.
3. Start 'service nmb start'.
4. Start 'service smb start'.
5. Verify that you can ping Winbind by 'wbinfo -p'.
6. Verify that 'wbinfo -u' lists domain users and 'wbinfo -g' lists domain groups.

ERA Server uses commands 'kinit' and 'ldapsearch' to browse through active directory and 'wbinfo' and 'ntlm_auth' to perform domain authentication. If these commands work, then you have successfully joined domain.

 

Aby zmienić strefę czasową w systemie CentOS należy wykonać poniższe komendy:

  • cp /etc/localtime /root/old.timezone
  • rm /etc/localtime
  • ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime

Sprawdzić aktualną strefę czasową można poprzez:

  • date
  • ls -l /etc/localtime

Kupując laptopa HP na dzień dobry, mamy zainstalowane sporo aplikacji. Nie koniecznie są one przydatne. Czasem wręcz przeszkadzają w codziennej pracy. Jak dla mnie między innymi taką aplikacją jest HP Client Security Manager. Aby ją usunąć musimy odinstalować w pierwszej kolejności:

  • HP File Sanitizer
  • HP Device Access Manager
  • HP Drive Encryption
  • HP Theft Recovery

Inną, moim zdaniem niepotrzebną aplikacją narzuconą przez HP jest:

  • HP Support Assistant

Jeżeli chcemy wysłać kombinację klawiszy do komputera, z którym jesteśmy połączeni zdalnie wciskamy ctrl + alt + end. A co gdy w zdalnym komputerze uruchomiliśmy kolejne zdalne połączenie? Wtedy wspomagamy się klawiaturą ekranową uruchomioną na pierwszym zdalnym komputerze. 

Inne kombinacje klawiszy to:

Standard Wirtualna maszyna Akcja
CTRL + ALT + DEL CTRL + ALT + END Wyświetla menadżer zadań
ALT + TAB ALT + PAGE UP Przełącza pomiędzy programami - następny
ALT + SHIFT + TAB ALT + PAGE DOWN Przełącza pomiędzy programami - poprzedni
ALT + ESC ALT + INSERT Przełącza pomiędzy programami
CTRL + ESC ALT + HOME Wyświetla menu start
N/A CTRL + ALT + PAUSE Przełącza pełny ekran
N/A CTRL + ALT + LEFT ARROW Zwalnia kontrolę myszy i klawiatury z wirtualnej maszyny

Chcąc dodać lokalnego użytkownika z pełnym dostępem do wszystkich baz danych w narzędziu Microsoft SQL Management Studio w folderze Security / Logins tworzymy nowy login. Następnie przypisujemy go do rolo sysadmin poprzez zakładkę Server Roles.

 

Aby można było się za jego pomocą logować do baz, należy zezwolić na takie logowania poprzez zaznaczenie opcji SQL Server and Windows Authentication mode, we właściwościach serwera zakładka security 

Po instalacji Microsoft SQL Server, dostęp zdalny jest domyślnie wyłączony. Aby to zmienić wykonujemy następujące kroki

1. Po zalogowaniu się do SQL Management Studio, we właściwościach serwera sprawdzamy czy jest zaznaczona opcja "Allow remote connection to this server"

2. Po otwarciu narzędzia SQL Server Configuration Manager / SQL Server Network Configuration / Protocols for nazwa_serwera uaktywniamy TCP/IP

 

We właściwościach TCP/IP ustawiamy odpowiednio Enabled na Yest

oraz w zakładce IP Addresses ustawiamy w pozycji IPAll - TCP Dynamic Ports - puste, a TCP Port na 1433

Ostatnią rzeczą w tym narzędziu jest włączenie usługi SQL Server Browser i zaznaczenie aby uruchamiała się automatycznie. Czynności te można wykonać w pozycji SQL Server Services.

 3. Ostatnim krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie zapory ogniowej. Uruchamiamy więc Windows Firewall - Advanced settings - Inbound Rules - New Rule ... i dodajemy zezwolenie na dostęp:

a) do portu TCP o numerze 1433,
b) do portu UDP o numerze 1434, 
c) do programu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.Nazwa_instancji\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
d) do programu C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe