Search

Visitors Counter

TodayToday15
YesterdayYesterday69
This_WeekThis_Week153
This_MonthThis_Month1751
All_DaysAll_Days140719
Your_IP 3.239.51.78

Jeżeli chcemy wysłać kombinację klawiszy do komputera, z którym jesteśmy połączeni zdalnie wciskamy ctrl + alt + end. A co gdy w zdalnym komputerze uruchomiliśmy kolejne zdalne połączenie? Wtedy wspomagamy się klawiaturą ekranową uruchomioną na pierwszym zdalnym komputerze. 

Inne kombinacje klawiszy to:

Standard Wirtualna maszyna Akcja
CTRL + ALT + DEL CTRL + ALT + END Wyświetla menadżer zadań
ALT + TAB ALT + PAGE UP Przełącza pomiędzy programami - następny
ALT + SHIFT + TAB ALT + PAGE DOWN Przełącza pomiędzy programami - poprzedni
ALT + ESC ALT + INSERT Przełącza pomiędzy programami
CTRL + ESC ALT + HOME Wyświetla menu start
N/A CTRL + ALT + PAUSE Przełącza pełny ekran
N/A CTRL + ALT + LEFT ARROW Zwalnia kontrolę myszy i klawiatury z wirtualnej maszyny

Chcąc dodać lokalnego użytkownika z pełnym dostępem do wszystkich baz danych w narzędziu Microsoft SQL Management Studio w folderze Security / Logins tworzymy nowy login. Następnie przypisujemy go do rolo sysadmin poprzez zakładkę Server Roles.

 

Aby można było się za jego pomocą logować do baz, należy zezwolić na takie logowania poprzez zaznaczenie opcji SQL Server and Windows Authentication mode, we właściwościach serwera zakładka security 

Po instalacji Microsoft SQL Server, dostęp zdalny jest domyślnie wyłączony. Aby to zmienić wykonujemy następujące kroki

1. Po zalogowaniu się do SQL Management Studio, we właściwościach serwera sprawdzamy czy jest zaznaczona opcja "Allow remote connection to this server"

2. Po otwarciu narzędzia SQL Server Configuration Manager / SQL Server Network Configuration / Protocols for nazwa_serwera uaktywniamy TCP/IP

 

We właściwościach TCP/IP ustawiamy odpowiednio Enabled na Yest

oraz w zakładce IP Addresses ustawiamy w pozycji IPAll - TCP Dynamic Ports - puste, a TCP Port na 1433

Ostatnią rzeczą w tym narzędziu jest włączenie usługi SQL Server Browser i zaznaczenie aby uruchamiała się automatycznie. Czynności te można wykonać w pozycji SQL Server Services.

 3. Ostatnim krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie zapory ogniowej. Uruchamiamy więc Windows Firewall - Advanced settings - Inbound Rules - New Rule ... i dodajemy zezwolenie na dostęp:

a) do portu TCP o numerze 1433,
b) do portu UDP o numerze 1434, 
c) do programu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.Nazwa_instancji\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
d) do programu C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

Gdy wyskakuje nam okienko TouchPad Driver Diagnostics, uruchamiamy cmd jako administrator i wklejamy następującą linijkę. 

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SynTP\Parameters\Debug /v DumpKernel /d 00000000 /t REG_DWORD /f

Aby przetransferować role FSMO uruchamiamy program w linii komend ntdsutil i wpisujemy kolejno komendy, każdą zatwierdzając enterem.

roles (początek linii zmieni się na fsmo maintenance)

connections (początek zmienia się na server connections)

connect to server nazwa_serwera (gdzie nazwa serwera jest nazwą komputera na który chcemy przenieść role)

q

transfer role (gdzie role jest nazwą roli - lista roli do przetransferowania zostanie wyświetlona po wybraniu ?)

 

 

Aby zmienić nazwę hosta w systemie CentOS należy:

1. Zmienić linię HOSTNAME=nazwa_hosta w pliku /etc/sysconfig/network

2. Wyedytować plik /etc/hosts zmieniając lub dodajac linijkę 127.0.0.1 nazwa_hosta.domena nazwa_hosta

3. Użyć polecenia hostname nazwa_hosta

Chcąc dokonać konwersji wirtualnego dysku VMWare VMDK na dysk, który można podpiąć pod Hyper-V należy wykonać kilka kroków.

Zanim zaczniemy należy zainstalować kilka elementów. 

1. Przede wszystkim maszyna na której będziemy dokonywali konwersji musi mieć zainstalowane narzędzie Microsoft Virtual Machine Converter 3.0 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497)

2. Kolejnym niezbędnym skłądnikiem jest PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej. Jeżeli nie wiemy czy jest jest zainstalowany w linii poleceń wpisujemy powershell. Jeżeli został zainstalowany z systemem na początku lini pojawią się liter PS. Jego wersją sprawdzimy wpisując polecenie $PSVersionTable. Gdy nie spełniamy wyżej wymienionych wymagań, instalujemy program Windows Management Framework 3.0 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595).

 

Gdy odpowiednie narzędzia są zainstalowane przystępujemy do konwersji. 

1. Uruchamiamy środowisko PowerShell wpisując polecenie powershell w linii poleceń.

2. Importujemy moduł konwersji: import-Module 'C:\Program Files\Microsoft Virtual Machine Converter\MvmcCmdlet.psd1'

3. Sprawdzamy czy import sie powiódł: get-command -Module mvmccmdlet

4. Konwertuj dysk .vmdk do Vhd: ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <źródło plik.vmdk> -DestinationLiteralPath <cel - folder> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhd

lub Vhdx: ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <źródło plik.vmdk> -DestinationLiteralPath <cel - folder> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhdx

 

Po tych operacjach możemy już importować maszynę w Hyper-V

File Screening Management służy do kontroli typu plików jakie użytkownicy mogą zapisywać na dysku. Za jego pomocą przy próbie zapisania niedozwolonego typu pliku można wygenerować zdarzenie polegające na przykład na powiadomieniu administratora poprzez wysłanie stosownej wiadomości. 

Ustawienia tego mechanizmu znajdziemy w konsoli MMC, przystawka File Server Resource Manager.

Kopiowanie plików i folderów w systemie MS Windows jest operacją często wykonywaną. Przy pomocy zwykłego drag & drop nie zawsze osiągniemy zamierzony efekt, tworząc kopię drzewa katalogów. Problemy jakie możemy napotkać to nie kopiowanie uprawnień, błąd kopiowania spowodowany brakiem dostępu, błąd długiej ścieżki, długi czas kopiowania. Wymienione problemy narastają w momencie częstego wykonywania kopii tych samych plików. Sposobem na to jest program robocopy.exe. Jest on standardowo dostępny w systemach Windows począwszy od Windows Vista. 

Podstawowa składnia, robocopy.exe  c:\folder\źródło d:\foler\cel , kopiuje pliki zawarte w folderze źródło do folderu cel bez podfolderów i plików tam zawartych.

Więcej dzieje się wykorzystując odpowiednie przełączniki jak na przykład: robocopy.exe  c:\folder\źródło d:\foler\cel  /SEC /COPYALL /MIR /ZB

/SEC - kopiuje pliki wraz z informacjami o zabezpieczeniach

/COPYALL - kopiuje wszystkie informacje o plikach

/MIR - wykonuje kopię lustrzaną folderów. W momencie gdy w celu znajdzie się folder, którego nie ma na źródle - zostanie usunięty. 

/ZB - używaj restart mode w momencie zakazu dostępu